Faxe Ladeplads IF

Hundeudvalget under Faxe Ladeplads Idrætsforening

 

 

Faxe Ladeplads Hundetræningsbane

Hundeudvalget er et udvalg under Faxe Ladeplads Idrætsforening, som varetager administration og daglig drift af afdelingen ”Faxe Ladeplads Hundetræningsbane”.

Faxe Ladeplads Hundetræningsbanens formål er at fremme muligheder for træning og aktivering af hunde, ved blandt andet at skabe aktiviteter og gode træningsfaciliteter for hundeejere.

Faxe Ladeplads Hundetræningsbane er stiftet i 2021 og er hjemmehørende for enden af Dannebrogsvej i Faxe Ladeplads, Faxe Kommune. 

 

Faxe Ladeplads Idrætsforenings vedtægter er glædende for Faxe Ladeplads Hundetræningsbane. Nedenstående specificerer retningslinjer for medlemmer og hundeudvalgets arbejde.

 

Medlemskab

Medlemskabet til Faxe Ladeplads Hundetræningsbane er et husstandsmedlemsskab og gælder for alle på samme bopæl. Unge under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen, og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Hvert medlemskab har en stemme, det vil sige at et husstandsmedlemsskab kun udløser en stemme, uanset antal beboere i husstanden.  

Medlemskabet er gældende fra den dato bestyrelsen registrerer et indbetalt kontingent for indeværende år.

 

Kontingent

Medlemskontingentet for Hundetræningsbanen bliver fastsat for et år ad gangen. En del af Kontingentet går til FLI´ Hovedafdeling og en del til Hundetræningsbanen. Er man i forvejen medlem af FLI, betales der udelukkende kontingentet til Hundetræningsbanen. Kontingentet dækker en husstand, altså må alle dennes personer og husstandens hunde benytte Hundetræningsbanen.

Kontingentet fastsættes af Hundeudvalget hvert år forud for årsmødet. Et kontingent følger kalenderåret og fornyes inden 1. april.  

 

Udvalget

 

Faxe Ladeplads Hundetræningsbanens anliggende varetages af hundeudvalget som består af mindst 3 og højst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På årsmødet vælges formanden direkte, og derefter vælges det øvrige udvalg. Udvalget konstituerer sig selv. Man kan sidde i Hundeudvalget 2 år ad gangen hvorefter man skal på valg. Såfremt et medlem forlader Hundeudvalget indenfor valgperioden, supplerer udvalget sig selv indtil næste årsmøde. Genvalg kan finde sted.

Udvalgsmøder afholdes, når det skønnes nødvendig og relevant.

 

 Regnskab og revision

 

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Udvalget har den daglige ledelse af afdelingens aktiviteter og økonomi.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling i Faxe Ladeplads Idrætsforenings bestyrelse være revideret af et medlem uden for bestyrelsen valgt regnskabskontrollant. Regnskabskontrollanten vælges for et år ad gangen.

Udvalgets formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

 

Årsmøde

 

Det årlige årsmøde afholdes i februar måned. Medlemmerne indkaldes via Hundetræningsbanens facebookside, pr. mail og ved opslag på Hundetræningsbanens informationstavle med 21 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet indsendes skriftlig til mail: Hundebanen@fli.dk  senest 14 dage før årsmødet afholdelse.

 

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent i indeværende år.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Året der gik – formandens beretning
  2. Det reviderede regnskab fremlægges.
  3. Orientering om kontingentbetaling.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af øvrige udvalgsmedlemmer.
  7. Valg af regnskabskontrollant.

 

Faxe Ladeplads IF

Støt vores sponsorer, de støtter os. Tryk på deres logo og gå til deres hjemmeside

Faxe Ladeplads IF, Dannebrogsvej 3, 4654 Faxe Ladeplads. Telefon: 5671 6977

CVR nr. 26059011 Copyright © Alle rettigheder forbeholdes