Faxe Ladeplads IF

Hundetræningsbanens Årsmøde den 22.01.24


1. Året der gik – formandens beretning:
Vi sluttede året med 94 medlemmer og 260 betalende gæster.
Vi fik i sommer fremstillet en filmoptagelse af Hundetræningsbanen som er tilgængelig på vores
Facebook-gruppe. Filmen kan bruges som reklame for Hundetræningsbanen.
Vi afholdte en fotodag der var et gratis tilbud til medlemmerne. Der var ikke så mange der
benyttede sig af muligheden. Til gengæld have vi der benyttede os af tilbuddet en sjov dag hvor vi
fik skønne billeder taget.
Vi forsøget at afholde en arbejdsdag den 5. november men pga. megen regn i oktober og
manglende tilslutning blev arrangementet aflyst.
Vi har tidligere på året været i dialog med ”Center for Kultur og Fritid” vedr. dræning på
Hundetræningsbanen og svaret har været: ”Vi kommer ikke til at sætte gang i et større
dræningsprojekt på/ved hundetræningsbanen og det nærliggende boldbaneareal. Det vil
forventeligt være min. 250.000 kr.
Et beløb i den størrelsesorden overstiger klart de muligheder vi aktuelt har.
Om der bliver muligheder i 2024 eller 2025, ved jeg heller ikke.”
I løbet af året har vi haft 3-4 episoder på Facebook hvor medlemmer/besøgende har haft uheldige
oplevelser på banen.
2. Fremlæggelse af regnskabet 2023:
Regnskabet blev udleveret til de fremmødte, drøftet og godkendt
3. Fastsættelse af kontingentbetaling for 2025.
Der var en ivrig diskussion med en generel enighed om at kontingentet bør hæves.
Nuværende satser bibeholdes med 250 kr. for et årsmedlemsskab i 2024. Fra 2025 hæves prisen til
300 kr. fortsat med de samme betingelser om at medlemskabet gælder husstandens beboer og
hunde.
Prisen for gæstebetaler hæves til 25 kr. pr. besøg og vil være gældende med det samme.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag, men de fremmødte talte ivrigt om muligheden for at bedre
adgangen ind på Hundetræningsbanen. Et par af de fremmødte har tilbudt at foretage ændringer
på lågerne og underlaget i håb om at adgangsforholdene i fremtiden bliver bedre.
Der var forslag om at afholde flere arbejdsdage fx i foråret og tidligere på efteråret. Hundeudvalget
vil forsøge at arrangere det.
Hundeudvalget drøftede et forslag som udvalget har modtaget vedrørende foredrag og træning.
Hundeudvalget prøver at arbejde videre med muligheden.

5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:
Formanden Gitte Østergaard og kasser Anni Lunde Hansen efterlyste nye udvalgsmedlemmer også
gerne personer som har interesse i at overtage enten formands- eller kasser posten. Hertil var
interessen ikke stor �� men til gengæld meldte Torben Hansen sig som interesseret i at træde ind i
udvalget. Det blev vedtaget og Torben vil fremover være en del af Hundeudvalget.
6. Eventuelt:
Emnerne blev drøftet under punkt 4


Hundetræningsbanens Årsmøde den 02.03.23


1. Året der gik – formandens beretning:
Anden år med Hundetræningsbanen har været et vellykket år.
Hundebanen blev i foråret udvidet med et nyt område der er forbeholdt hvalpe og små
hunderacer. Hundetræningsbanen består nu i alt af 14.000 m2
Der har været afholdt en enkelt arbejdsdag i efteråret. Flere af de fremmødte gav udtryk for
undren over at ikke flere melder sig til at hjælp.
Vi sluttede året med 108 helårsmedlemmer - en fremgang på 31 og 394 gæstebetaler - en
fremgang på 268.


2. Fremlæggelse af regnskabet 2022:
Regnskabet blev udleveret til de fremmødte, drøftet og godkendt


3. Orientering om kontingentbetaling 2023
Nuværende satser bibeholdes med 250 kr. for et årsmedlemsskab. Medlemskabet gælder for
indeværende år. Gæstebetaling 20 kr. for hver gang man benytter banen.


4. Behandling af indkomne forslag:
Der var modtaget en henvendelse med et medlem der var ærgerligt over at flere folk ”glemmer at
samle op” efter deres hunde. Der foreslås evt. mere skiltning.
De fremmødte drøftede emnet og det blev besluttet at skrive en venlig påmindelse på Facebook.
Der var blandt de fremmøde enighed om, at de fleste bruger er opmærksomme på at samle op.
Der var fællesforståelse for at det for alle kan ske, at man ikke kan finde hundes Høm, Høm.
De fremmødte var enige om at alle bruger i fællesskab, skal hjælpe hinanden ved også at samle op
hvis man ser en lort ligge


Aktivitetsplan for 2023
Efterårsperioden og vinterhalvåret hvor dele af hundetræningsbanen står under vand blev
drøftet. En mulighed kan være at undersøge hos kommunen om der må ske udgravning at et
vandhul.
Hundeudvalget har gjort kommunen opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt at dræne
området. Der har umiddelbart ikke været respons på det.
 Der bliver indkøbt træningsudstyr i form af spande, kegler, dummyer m.m
Der forsøges med en forbedring af indgangen mellem de to bagerste områder.
 Der forsøges med tilbud om workshop/træning
 Der forsøges arrangeret en foto dag men en hundefotograf.


6. Valg af formand:
Ingen nye har ytret ønske om dette erhverv så Gitte Østergaard fortsætter som formand.


7. Valg af Kasser:
Ingen nye har ytret ønske om dette erhverv så Anni Lunde Hansen fortsætter som kasser. Der er
ønsker om at en ny bliver oplært

8. Eventuelt:


Der har tidligere været drøftet muligheden for at få adgang til vand på Hundetræningsbanen. Da
det er meget bekosteligt, blev det besluttet at man hver især må tage vand og evt. vandskål med
sig. Hvilket også vil mindske risikoen for sygdoms smitte blandt hundene.
Der var ros til Hundeudvalget fra de fremmødte. De takkede for den indsats som udvalget gør. Alle
der benytter Hundetræningsbanen er velkommen til at tage initiativ til arrangementer. Det kan ske
ved at henvende sig til Hundeudvalget.

Hundetræningsbanens Årsmøde den 26.01.22


1. Året der gik – formandens beretning:
Første år med Hundetræningsbanen har været et vellykket år. Der er brugt mange arbejdstimer,
men resultatet er vi også stolte af. Det giver en masse god omtale.
Etableringen begyndte i efteråret 2020 og den 12. juni 2021 var der officiel indvielse af banen.
Det var en god dag med borgmester Ole Vive der forestod åbningen. Derefter var der flere
spændende aktiviteter.
Ca. 70 personer mødte op til indvielsen
Hundetræningsbanen har fået egen Facebook gruppe. Den fungerer rigtig godt.
I løbet af sommeren havde vi et par arbejdes dage, hvor medlemmer gav en hånd med. Det har
været et par hyggelig dag hvor der var mulighed for at møde andre bruger af banen.
Der har været afholdt et Workshop omkring Hundetræning og der har været afholdt Hunde-OL
Vi sluttede året med 77 helårs medlemmer og 126 gæste betalinger.
Det kommende år 2022 forventes en udvidelse af Hundetræningsbanen. I øjeblikket afventes en
afklaring på finansieringen.
Der har været en kraftig prisstigning på materialer, siden sidste år. Der indhentes tilbud fra
forskellige leverandør.


2. Fremlæggelse af regnskabet 2021:
Regnskabet blev udleveret til de fremmødte, drøftet og godkendt


3. Orientering om kontingentbetaling 2022
Nuværende satser bibeholdes med 250 kr. for et årsmedlemsskab. Medlemskabet gælder for
indeværende år. Gæstebetaling 20 kr. for hver gang man benytter banen.


4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag.
Alligevel blev der drøftet finansieringsmuligheder til udvidelsen af Hundetræningsbanen.
Kassereren er i gang med at undersøge muligheden for at søge forskellige fondsmidler. Der var
forslag om at undersøge mulighederne hos Velux fonden og der blev gjort opmærksom på at der i
Faxe-Bugten henvises til mulige fonde. Kassereren vil undersøge det nærmere.
Drøftelse af formålet med udvidelsen af Hundetræningsbanen. Det ny område vil være forbeholdt
hvalpe og mindre hunderacer. Planen er at der bliver etableret øvelser som er beregnet til hvalpe
da der er behov for at der tages hensyn til deres knogler.
Muligheden for at dræne Hundetræningsbanen blev drøftet.
Der blev drøftet løsningsmuligheder for at forbedre især indgangene som er særlig våde og
smadderet i efterårs-/vintermånederne.
Da ingen af de fremmødte havde den fornødne kendskab til hvilke løsninger der er bedst egnet,
blev det besluttet at Hundeudvalget forsøger at indhente viden fra specialister.
Flere medlemmer har indstillet Hundetræningsbanen til Faxe Kommunens Fritidspris. Det er uvist
hvornår- og hvem prisen uddeles til.


5. Valg af formand:
Der var enighed om at genvælge Gitte Østergaard som formand.


6. Valg af Kasser:
Der var enighed om at genvælge Anni Lunde Hansen


7. Eventuelt:
Der var ros til Hundeudvalget fra de fremmødte. De takkede for den indsats som udvalget gør.
Muligheden for at afholde nye workshop og aktiviteter ala Hunde-OL blev efterspurgt. Alle der
benytter Hundetræningsbanen er velkommen til at tage initiativ til arrangementer. Det kan ske ved
at henvende sig til Hundeudvalget.

Faxe Ladeplads IF

Støt vores sponsorer, de støtter os. Tryk på deres logo og gå til deres hjemmeside

Faxe Ladeplads IF, Dannebrogsvej 3, 4654 Faxe Ladeplads. Telefon: 5671 6977

CVR nr. 26059011 Copyright © Alle rettigheder forbeholdes